Vạn chài sông Tranh

|

Tự sông không cạn được đâu
Vì sao sông cạn?
là câu hỏi buồn
Bỏ sông bỏ bến lên nguồn
Mang theo mảnh lưới bủa buồn mà chơi
Mái dầm cạy mảnh trăng rơi
Thung thăng sóng nước.
Hụt hơi trên bờ
Lạch luồng thức gọi cơn mơ
Nhiều khi nghe thác vỗ bờ bến xưa
Hồn chừng ướt một cơn mưa
Núm nhau cuối bãi chắc vừa vặn khô
Mắt người mắt cá chiêm bao
Nửa đêm mắc cạn quẫy vào cơn đau!...
Tự sông không cạn được đâu
Vì sao sông cạn?
Là câu hỏi buồn!

                           THÁI BẢO - DƯƠNG ĐỲNH