Vận hội chiều

|

Cầm sợi tóc chạy qua từng vận hội
Thuở tò te kèn lá thổi miên man
Ngày úa cỏ mà anh như lá
Em sóng nhường kia ai nỡ rụng vàng
Chạy mải mốt vào mông lung xa thẳm
Hái đọt dâu non nuôi nụ em tằm
Ráng ve vãn bóng chim tăm cá
Họa may còn êm thấm hát hò khoan
Thôi cũng đừng già kén chọn hom
Trời sinh đất phải nuôi đồng xanh lá
Anh phung phí quá nhiều rơm rạ
Biết lấy gì yêu đến tuổi lom khom
Mê đắm lắm lỗi lầm cũng rất…
Có van xin chẳng ai chịu niệm tình
Thì thôi vậy dắt câu thơ trốn biệt
Tận hang cùng ngõ ẩn tâm linh
Cầm sợi tóc chạy qua từng vận hội
Anh run tay nghĩ đến sợi xa mình
Ngày úa cỏ anh vẫn xanh như lửa
Em sóng ràn anh không thể vô sinh.

                  NGUYỄN HÀN CHUNG