Vạn thọ

|

đơn sơ một góc sân nhà
mấy cành dung dị thiệt thà đưa hương
thơm nồng theo kiểu nông dân
chút ngai ngái trước gió xuân chớm về
phận mình gốc rạ nhà quê
quen trong mưa nắng thói lề mà nên
cỏ rau ăn chắc mặc bền
quanh năm bầu bạn đã quen mặt người
vui chẳng héo buồn chẳng tươi
cứ thân thảo mộc dưới trời mà xanh
khen chê thiên hạ cũng đành
một đời ủ nhựa để dành tặng nhau

                                     NGUYỄN ĐỨC DŨNG