Vấp cỏ đường làng

VÕ KHOA CHÂU |

Gió lay ngọn cỏ bờ mương
Chiều hôm ngai ngái mùi hương ngày nào
Leo lên đám mạ chân cao
Bước xuống bờ thấp vấp sào ruộng chiêm

Kim ô đà gác đồi sim
Ngọn cỏ huyên khuất sau triền quế cay

Bóng cha về đã mãn ngày
Mưa vai lam lũ lay phay nón cời 

Tiếng con nhái ẹo đêm vơi
Nao nao gợi nhớ một trời… chiều nay.