Về lại Mỹ Sơn

|

Thời gian trườn đỉnh tháp
Gạch đá chừng rong rêu
Mây quảy ngày sang núi
Mặt tượng chừng buồn thiu.
Trăng ngày pha ánh bạc
Lấp ló tận xa mù
Điệu Chăm chừng mòn mỏi
Lắc léo mùa không thu.
Lối về quay quắt nhớ
Trống hoác lòng bàn tay
Chừng như hồn đã rượu
Nên chiều chếnh choáng say.
Mỹ Sơn ngày trở lại
Chốn cũ vẫn ơ hờ
Đền đài chừng nghiêng ngả
Đè gãy gập vần thơ.

                      NGUYỄN CƯỜNG