Về nhặt bóng mình

|

Tôi về nhặt lại bóng tôi
Bỏ quên cùng giọt chiều sôi giữa đồng
Mùa đi - cây cải trổ ngồng
Em đi - đời có xanh không mà ngờ
Con sông mỏi mệt đôi bờ
Có đâu Hợp phố mà mơ châu về
Dặn lòng còn chút chân quê
Bước ra từ tuổi bộn bề đồng xanh
Có thương quả chín trên cành
Thì thương quả thị bà dành hôm mai
Long đong, trầy trật tình ai
Chỉ xin yêu một chiếc hài vừa chân
Từ trong lục diệp vô ngần
Phù sa thắm đượm bao lần dòng trôi
Tôi về nhặt lại bóng tôi
Thấy tôi trong bóng
mồ côi giữa chiều...

                                                        H.MAN