Viết bên phố

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

Ta ngồi bên phố chiều dông xuống
Sấm giục người xe bụi cuốn dài
Lá bay, ta thấy lòng xao xác
Rượu uống chiều qua buồn chiều nay

Hôm kia có một người xưa nhắc
Quán nhỏ bên sông đã vãn rồi
Hoa lau đã trắng trời nhung nhớ
Tưởng tượng ta về... cơn mộng thôi!

Bỗng dưng thèm rượu tràn bên phố
Thầm nghĩ, mưa này, ôi cạn đêm
Tiếng mưa trên vách sầu tan tác
Tiễn kẻ về, càng hiu quạnh thêm...