Viết trong chiều mưa

|

Cơn mưa này buồn như tóc em ngày xanh
Dòng tóc chảy những suối nguồn thơ dại
Bến sông này nhớ người xưa đã đi
Chờ đợi mãi chẳng thấy người quay lại
U tình này làm sao để nguôi
Khóe mắt cả một trời thương tưởng
Như tóc xanh như người xưa như u tình
Mùa thu rời xa không ước hẹn.

                                             TRƯƠNG ĐỨC TỚI