Vọng

|

1. một đời buôn nợ người dưng
qua đò lỡ chuyến nai lưng mà buồn
2. ví câu chớp bể mưa nguồn
thiên nhai hải giác vẫn thường xa nhau
3. mai kia mây trắng qua cầu
thương yêu hai ngả bạc đầu một đôi.

                          LÊ THANH TRƯỜNG