Vọng

|

Trả tôi giấc mộng bên trời
Em về bữa ấy bồi hồi chi không
Tôi còn đắm nhớ tình sông
Em đi mấy bận còn trông bến bờ
Trả tôi lỡ cuộc hẹn hò
Góc tường hoa đã phủ mờ mịt rêu
Hương xưa còn đọng trong chiều…

                                    TRƯƠNG ĐỨC TỚI