Xuân muộn

|

Đã hết bao ngày mưa trước ngõ
Vườn em lốm đốm những hoa vàng
Trời đất như người thay áo mới
Chồi xanh, chúm chím gọi mùa sang
Tóc rối đã đầy sương buổi sớm
Nửa đời vá víu, nửa đời đau
Tình dẫu như cành xuân trổ muộn
Xin cám ơn vì: ta có nhau...
Em gởi cánh môi hồng cho tuổi
Ngoài kia con nước chảy không ngừng
Tôi dỗ lòng thơm trang giấy mới
Một chút trầm thôi cũng ngát xuân.

                                                             H.MAN