Xuân trừu tượng

|

(Xuân Đinh Dậu) - Ngày lung liêng
môi hoàng lan chín tới
nhịp tim phơi và lửa đang phiêu
Mê nhòa tan
thức nhòa tan
khát đã khát…
Ánh mắt sương reo
nắng mai hát vòm xanh nhuần nhụy
nốt luyến long tong chồi lên niềm biếc
Khung cửa toang chân trời
không cùng rót cùng không
bầy chữ bừng cánh sóng
Em ngây nõn ngàn xuân trừu tượng
mùa cứ mùa cứ thế
tuôn trôi...

                                         ĐỖ THƯỢNG THẾ