14 đơn vị thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách các đơn vị chủ rừng và các tổ chức được giao trách nhiệm quản lý rừng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, chủ rừng là tổ chức gồm có 14 đơn vị là các ban quản lý rừng phòng hộ A Vương, Khu bảo tồn loài Sao la, rừng phòng hộ Sông Kôn, Vườn quốc gia Bạch Mã, rừng phòng hộ Sông Tranh, rừng phòng hộ Đăk Mi, Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, rừng phòng hộ Phú Ninh, rừng phòng hộ nam Sông Bung và rừng phòng hộ bắc Sông Bung. Các đơn vị nêu trên quản lý hơn 259ha. Các tổ chức không phải chủ rừng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý hơn 24,5ha, gồm Hạt Kiểm lâm các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Đại Lộc, Nông Sơn.

PHÚC LÂM