1,5 tỷ đồng thực hiện dự án phát triển du lịch tại xã Cẩm Thanh (Hội An)

CHÂU NỮ |

Dự án “Phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng tại làng quê Cẩm Thanh, TP.Hội An” vừa được UBND tỉnh phê duyệt, UBND TP.Hội An làm chủ dự án. Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thực hiện từ tháng 1.2018 đến tháng 12.2019. Tổng vốn để thực hiện dự án là 1,5 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ 1 tỷ đồng; vốn đối ứng từ các nguồn do UBND TP.Hội An cân đối 500 triệu đồng. Dự án sẽ xây dựng 1 mô hình trình diễn du lịch trải nghiệm và trách nhiệm; nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý du lịch xã Cẩm Thanh; xây dựng mô hình cộng đồng tham gia quản lý rừng dừa nước và làng nông nghiệp hữu cơ, tạo cơ sở giáo dục thực nghiệp phục vụ môi trường học tập, nghiên cứu cho học sinh, sinh viên, địa phương và du khách tại xã Cẩm Thanh.

CHÂU NỮ