6 tỷ đồng hỗ trợ giống vùng bị thiệt hại do thiên tai

B.NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa quyết định tạm ứng 6 tỷ đồng từ nguồn Trung ương tạm ứng để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2013 cho 9 huyện, thành phố.

Trong đó, Đại Lộc là huyện được hỗ trợ nhiều nhất (1,5 tỷ đồng) và huyện ít nhất là Phú Ninh (300 triệu đồng); Điện Bàn, Duy Xuyên, Hiệp Đức mỗi huyện 700 triệu đồng; Tiên Phước (800 triệu đồng); Núi Thành (500 triệu đồng); Thăng Bình, Quế Sơn mỗi huyện 400 triệu đồng.

B.NGUYÊN