7 giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế

VĂN DŨNG |

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 19 của Chính phủ, Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường quản lý, cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế vừa ra Quyết định số 1201/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hành động tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Theo đó, thứ nhất, tập trung sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC để đơn giản thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế, Thông tư 85/2011/TT-BTC về phối hợp thu ngân sách, Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn, chứng từ; xây dựng thông tư về quản lý rủi ro trong quản lý thuế; sửa đổi Thông tư 150/2013/TT-BTC về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng; xây dựng thông tư hoàn thuế giá trị gia tăng, thông tư đơn giản thủ tục đăng ký, cấp mã số thuế, kê khai, mua hóa đơn, nộp thuế, quyết toán thuế cho đối tượng là cá nhân (không phải hộ kinh doanh) nộp thuế từng lần phát sinh.

Thứ hai, phấn đấu 100% doanh nghiệp (DN) khai thuế qua mạng internet; triển khai thực hiện đề án DN nộp thuế điện tử thí điểm tại 18 Cục Thuế tỉnh, thành phố trong năm 2014, năm 2015 triển khai toàn bộ cho 63 tỉnh, thành phố; xây dựng thí điểm khai thuế qua mạng đối với cá nhân (không phải là hộ kinh doanh) thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế đối với cho thuê nhà; triển khai kết nối mạng giữa cơ quan thuế với cơ quan tài nguyên môi trường để chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai; xây dựng đề án nộp thuế điện tử, không dùng tiền mặt thông qua các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đối với các hộ kinh doanh; cá nhân (không kinh doanh).

Thứ ba, ban hành quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế; sửa đổi quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán; ban hành quy trình quản lý thuế đối với cá nhân (không kinh doanh); ban hành quy trình bán hóa đơn, cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cho DN, tổ chức, hộ, cá nhân có nhà cho thuê; sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình kiểm tra nội bộ, quy chế tiếp công dân; quy chế, quy trình tiếp nhận đơn thư khiếu nại; quy chế, quy trình giải quyết đơn tố cáo; ban hành quy trình kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

Thứ tư, thực hiện việc kiểm soát, công khai thủ tục hành chính thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Thứ năm, về công tác quản lý công chức, trình Bộ Tài chính ban hành chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với DN, tổ chức; xây dựng đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế, ban hành chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, quy chế luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuế.

Thứ sáu, triển khai các đoàn công tác tại địa phương, để kiểm tra việc chấp hành chế độ công vụ trong quản lý thuế đối với DN, hộ kinh doanh, cá nhân có nhà, bất động sản cho thuê, cấp hóa đơn lẻ; quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với chuyển nhượng bất động sản…; kiểm tra kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế.
Thứ bảy, Thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin về thuế; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo theo lộ trình xuyên suốt kết hợp với các cơ quan báo chí trọng tâm; thực hiện đối thoại định kỳ với người nộp thuế. Đồng thời phát triển hệ thống đại lý thuế.

VĂN DŨNG