80 tỷ đồng đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh

NGUYÊN BẢO |

Đề án đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 vừa được UBND tỉnh thông qua. Theo đó, Quảng Nam sẽ tu bổ và xây dựng hạng mục di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh thuộc 4 loại hình: di tích lịch sử, di tích kiến trúc, di tích khảo cổ và danh thắng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tổng mức đầu tư của đề án là 80 tỷ đồng. Đối với di tích quốc gia, được phân bổ như sau: tu bổ di tích kiến trúc tháp Chăm 6 tỷ đồng/hạng mục di tích;  phục dựng di tích lịch sử cách mạng: 2 tỷ đồng/hạng mục di tích; tu bổ di tích kiến trúc đình, nhà thờ, đài tưởng niệm: 1 tỷ đồng/di tích; tu bổ lăng mộ, xây dựng nhà bia: 500 triệu đồng/di tích. Đối với di tích cấp tỉnh: tu bổ di tích lịch sử: 300 triệu đồng/di tích (đối với loại hình lăng mộ); 400 triệu đồng/di tích (đối với loại hình nhà thờ, đình, miếu); tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật: 600 triệu đồng/di tích; xây dựng nhà bia di tích khảo cổ học, di tích hiện là phế tích hoặc không còn vết tích gì (nơi diễn ra các sự kiện lịch sử): 100 triệu đồng/di tích.

Theo đề án, để đảm bảo tính chân xác trong việc tu bổ di tích, khuyến khích sử dụng những phương tiện, vật liệu, kỹ thuật truyền thống để tu bổ nhằm giữ gìn các yếu tố gốc, bản sắc và đặc trưng của từng di tích. Mục đích cao nhất của việc bảo tồn, tu bổ di tích là bảo vệ và nâng tầm các giá trị nổi bật của di tích, gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương.

NGUYÊN BẢO