Bắc Trà My giao khoán bảo vệ rừng hơn 8.306ha

D.LỆ |

Sáng 18.12, HĐND huyện Bắc Trà My (khóa XI) tổ chức kỳ họp lần thứ 8. Theo báo cáo tại kỳ họp, tổng thu ngân sách năm 2018 của Bắc Trà My đạt hơn 604 tỷ đồng (đạt 164% dự toán HĐND huyện giao và đạt 164,9% so với dự toán tỉnh giao). Phần tăng do ngân sách tỉnh bổ sung, chuyển nguồn kết dư, vượt thu ngân sách. Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện hơn 554 tỷ đồng (đạt 151,3% dự toán tỉnh giao). Toàn huyện gieo trồng cây hàng năm với diện tích hơn 2.369ha, sản lượng cây lương thực có hạt đạt hơn 8.226 tấn, tổng đàn gia súc vật nuôi hơn 141 nghìn con. Huyện tổ chức giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75 của Chính phủ hơn 8.306ha cho 29 cộng đồng thôn tại các xã, trồng rừng được 500ha. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

D.LỆ