Ban hành kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng bờ

N.Q.VIỆT |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng bờ Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục đích của việc ban hành kế hoạch hành động là nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp vùng bờ; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý vùng bờ; quy hoạch, lên kế hoạch khai thác hiệu quả các loại tài nguyên vùng bờ; bảo tồn thiên nhiên vùng biển đảo; thích ứng với biến đổi khí hậu; quan trắc môi trường, kiểm soát chất thải từ đất liền ra biển… Theo kế hoạch, sẽ có rất nhiều hoạt động được triển khai trong thời gian tới như thống kê, điều tra, phân loại, đánh giá các tác động xấu của chất thải từ đất liền ra biển; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; giảm thiểu tác động của con người đến tự nhiên; bảo vệ môi trường biển...

N.Q.VIỆT