Ban hành quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa ban hành quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Theo đó, sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và do chính cơ sở, doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn; là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia bình chọn cấp tỉnh (gồm cả sản phẩm cụ thể) trước ngày 30.6 hằng năm. Trong thời gian 30 ngày làm việc tính từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ, hội đồng bình chọn cấp tỉnh tổ chức bình chọn và thông báo kết quả bình chọn.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá theo nhóm sản phẩm, thông qua các tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; về tính văn hóa, thẩm mỹ và các tiêu chí khác. Các đơn vị có sản phẩm đạt giải được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tiền thưởng theo quy định. Ngoài ra, sẽ được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương (đối với sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh), kinh phí khuyến công quốc gia (đối với sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia) và các nguồn kinh phí khác để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, quảng bá sản phẩm, đào tạo lao động, đào tạo về khởi sự và thành lập doanh nghiệp…

BẢO NGUYÊN