Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Đông Phương |

Ngày 23.12, UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh và 18 phụ lục bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn 18 huyện, thành phố. Bảng giá đất này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2014. Theo phân loại đô thị, TP.Tam Kỳ và TP.Hội An là đô thị loại III. Riêng các thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa xếp loại đô thị thì xếp vào đô thị loại V để phục vụ định giá đất. Trong mỗi loại đường phố có thể phân thành 5 vị trí định giá đất, trong đó vị trí 1 là vị trí có mức giá đất cao nhất hoặc mức giá đất bình quân cao nhất đối với từng loại đường phố, các vị trí tiếp theo có mức giá đất hoặc mức giá đất bình quân thấp hơn so với mức giá đất hoặc mức giá đất bình quân của vị trí liền kề trước đó.

Cụ thể, vị trí 1 là đất ở mặt tiền các đường phố; vị trí 2 là đất ở mặt tiền các kiệt, hẻm rộng trên 4m; vị trí 3 là đất ở mặt tiền các kiệt, hẻm rộng từ 2,5 – 4m; vị trí 4 là đất ở mặt tiền các kiệt, hẻm rộng từ 1,5 đến dưới 2,5m; vị trí 5 là đất ở mặt tiền các đường kiệt, hẻm còn lại. Riêng TP.Hội An thì vị trí 4 và vị trí 5 được áp dụng chung một giá đất của vị trí 4. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn được xác định bằng 70% giá đất ở nông thôn liền kề hoặc gần nhất. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị được xác định bằng 70% giá đất ở đô thị liền kề hoặc gần nhất...

Đông Phương