Bán phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần thuộc tỉnh Quảng Nam

Linh Chi |

UBND tỉnh vừa giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Công Thương phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), các cơ quan liên quan tổ chức bán phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần thuộc tỉnh Quảng Nam cho người lao động, gồm: Công ty Thương mại và đầu tư phát triển miền núi Quảng Nam, Công ty Thương mại Giằng, Công ty Thương mại và dịch vụ Phước Sơn. UBND yêu cầu tổ chức thực hiện lựa chọn phương thức bán cổ phần trên nguyên tắc có hiệu quả, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Linh Chi