Bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao

PHÚC LÂM |

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến ngày 30.11, vốn đầu tư từ ngân sách chỉ giải ngân đạt 71%, còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% và một số địa phương có tỷ lệ giải ngân quá thấp như Núi Thành, Phú Ninh, Nam Giang.

Thực hiện Công điện 2144/CĐ-TTg  ngày 29.11.2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; các Ban quản lý dự án: Đầu tư xây dựng tỉnh, Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành  phố (chủ đầu tư) tập trung, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao; trường hợp phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh rà roát tình hình giải ngân vốn nước ngoài năm 2016, tham mưu UBND tỉnh phương án cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài đến ngày 30.11.2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời rà soát, yêu cầu chủ đầu tư kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ tiến độ giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công đến ngày 30.11 mới giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn (trừ các dự án mới được giao thêm vốn) kể từ đầu tháng 8.2016.

PHÚC LÂM