Bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

PHAN TRẦN |

(QNO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC về thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó quy định mức giá tối đa trong khâu bán buôn đối với 25 sản phẩm sữa. Trên cơ sở này, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa có trách nhiệm xác định giá tối đa căn cứ vào phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành và so sánh về giá của sản phẩm sữa đó với sản phẩm sữa đã công bố giá tối đa, xác định giá cho sản phẩm rồi gửi cho cơ quan có thẩm quyền quản lý giá trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý giá trực thuộc Bộ Tài chính là, hướng dẫn thực hiện, tiếp nhận hồ sơ đăng ký về giá tối đa để thực hiện rà soát chi phí hình thành giá tối đa, kiểm soát việc đăng ký giá theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân thuộc diện đăng ký giá tại Bộ Tài chính… Đồng thời, phải công khai mức giá tối đa sản phẩm sữa của tổ chức, cá nhân thuộc diện đăng ký giá tại Bộ Tài chính. Được biết, trần giá sữa lần này thấp hơn giá bán buôn khoảng 10 - 15%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1.6.2014; thực hiện trong khâu bán buôn chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành; thực hiện trong khâu bán lẻ chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

PHAN TRẦN