Bổ sung vốn chăm sóc rừng phòng hộ Phú Ninh

ĐÔNG PHƯƠNG |

Ngày 19.12, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình chăm sóc rừng trồng thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh. Theo đó, điều chỉnh dự toán chăm sóc rừng phòng hộ chuyển tiếp năm thứ ba kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 theo Thông báo số 170/TB-SNN&PTNT ngày 28.10.2013 của Sở NN&PTNT với kinh phí đầu tư bổ sung hơn 51,7 triệu đồng. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung là hơn 328 triệu đồng từ nguồn vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2013.

ĐÔNG PHƯƠNG