Các chỉ số về giá trị sản xuất đều tăng so với năm 2016

H.L |

Chín tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) của huyện Đại Lộc tiếp tục tăng trưởng khá, các chỉ số về giá trị sản xuất đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất CN - TTCN ước đạt 3.378,8 tỷ đồng, tăng 15,45% so với cùng kỳ, đạt 87,3% so với kế hoạch. Trong đó, công ty TNHH và công ty CP ngoài nhà nước đạt 2.786,7 tỷ đồng, tăng 15,42% so với cùng kỳ; kinh tế cá thể đạt 515,8 tỷ đồng, tăng 15,64%; kinh tế hợp tác xã đạt 67,4 tỷ đồng, tăng 14,67%; kinh tế tư nhân đạt 8,8 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Trong 9 tháng đầu năm, Đại Lộc đã thu hút được 4 dự án trong cụm công nghiệp, 4 dự án đầu tư ngoài cụm công nghiệp và có 2 dự án đang xây dựng nhà máy để đi vào sản xuất.

H.L