Các khoản thu ngân sách ở Núi Thành thực hiện chậm so với tiến độ

VĂN PHIN |

Theo báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của UBND huyện Núi Thành, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 4.146 tỷ đổng (chưa kể nguồn thu hải quan, thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước, thu kết dư ngân sách); so với chỉ tiêu huyện giao đạt 40,61% và so với cùng kỳ năm ngoái tăng 2,58%.

Tuy nhiên, theo phân tích, năm nay đa số khoản thu thực hiện không đạt so với tiến độ như khoản thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ… Mặc dù thu ngân sách từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu ngân sách nhưng thực hiện không đạt so với tiến độ thu đã làm ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Núi Thành nói riêng và của tỉnh nói chung trong 6 tháng đầu năm 2017.

VĂN PHIN