Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh: Xem doanh nghiệp là đối tượng phục vụ

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Quảng Nam.

Cụ thể, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch hành động cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng sở, ban, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 6.8.2015. Đồng thời chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại nghị quyết, kế hoạch hành động, chỉ thị của Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong các lĩnh vực được giao. Lãnh đạo các địa phương, đơn vị cần quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị, địa phương về tầm quan trọng của công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xác định là một trong ba khâu đột phá của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức từ việc xem doanh nghiệp là đối tượng quản lý sang đối tượng phục vụ. Ngoài ra, khẩn trương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, người dân; giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục liên quan đến chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời xem xét gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh.

Được biết, năm 2014, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Nam xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2013.

NGUYÊN BẢO