Cấp mới 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 100 triệu USD

B.T.V |

Trong 6 tháng qua, UBND tỉnh đã cấp phép 14 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 1.265 tỷ đồng; cấp mới 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký gần 100 triệu USD, nâng tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn lên 125 với tổng vốn đăng ký hơn 2,1 tỷ USD. Đồng thời thu hồi 7 dự án triển khai không đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó có 3 dự án FDI. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp mới trong nước tăng, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ. Trong đó, có 515 doanh nghiệp trong nước thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 4.380 tỷ đồng; thu hồi 54 giấy phép doanh nghiệp ngừng hoạt động; 37 doanh nghiệp giải thể. So với cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 175; doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm 141; doanh nghiệp giải thể tăng 5. Ngoài ra, đã tiếp nhận 35 chương trình, dự án của các tổ chức viện trợ phi chính phủ với tổng giá trị hơn 61 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

B.T.V