Chậm thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn đóng mới tàu cá

VĂN PHIN |

Huyện Núi Thành có 45 chủ tàu được UBND tỉnh phê duyệt đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Tuy nhiên, đến nay mới có 7/45 chủ tàu ký hợp đồng vay vốn ngân hàng, trong đó chỉ có 5 hợp đồng đã được giải ngân vốn, gồm ông Lương Tấn Xị, Nguyễn Tấn Vinh (đóng tàu vỏ gỗ), ông Huỳnh Ngọc Huệ (tàu vỏ thép, cùng xã Tam Giang), ông Lê Văn Năm (tàu vỏ gỗ) và ông Trần Văn Nhân (tàu vỏ thép, cùng xã Tam Quang). Trong khi đó, tổng số tiền giải ngân cho cả 5 hợp đồng cũng chỉ mới được 14,26% tổng vốn vay, tương đương với 11,846/83,089 tỷ đồng.

VĂN PHIN