Chi trả lương tháng 2 trước ngày 27.1

PHÚC LÂM |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa có văn bản thống nhất với chủ trương của Sở Tài chính về việc cho phép rút dự toán để chi trả lương, tiền công, trợ cấp của tháng 2 trước ngày 27.1.2014. Việc chi trả lương tháng 2 nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng bảo trợ xã hội trang trải các chi phí trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ theo nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan để xem xét, quyết định rút kinh phí trong dự toán ngân sách năm 2014 thực hiện chi trả lương tháng 2; đồng thời đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các kho bạc nhà nước huyện, thành phố phối hợp với phòng tài chính - kế hoạch huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện chủ trương trên.

PHÚC LÂM