Chủ đầu tư tổ chức lập dự toán kênh mương loại III

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa ban hành quy định về lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III (kênh mương liên thôn, nội đồng) trên địa bàn tỉnh. Theo quy định của UBND tỉnh, kiên cố hóa kênh mương loại III là công trình được đầu tư theo phương châm “dân làm, nhà nước hỗ trợ”. Kênh mương loại III chỉ cần lập thiết kế, dự toán, được UBND cấp huyện phê duyệt, không phải đấu thầu và giao UBND cấp xã tự tổ chức thực hiện, có sự giám sát của cộng đồng nhân dân vùng hưởng lợi.

Riêng đối với các địa phương thuộc khu vực II theo nghị quyết của HĐND tỉnh, trường hợp UBND cấp xã không đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, UBND cấp huyện xem xét để giao Phòng NN&PTNT (hoặc Phòng Kinh tế) tự tổ chức thực hiện, có sự giám sát của cộng đồng nhân dân vùng hưởng lợi. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập thiết kế, dự toán.

NGUYÊN BẢO