Chưa thể trả hết nợ xây dựng cơ bản

T.D |

Sở KH&ĐT cho hay kết quả rà soát, tổng hợp của các chủ đầu tư trên địa bàn Quảng Nam cho thấy tổng nợ thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản tính đến ngày 30.6.2017 là 1.471 tỷ đồng, bao gồm: khối ngành nợ 678,3 tỷ đồng, khối huyện nợ 668,5 tỷ đồng và khối xã 124,3 tỷ đồng. Trong số nợ này còn đến 407 tỷ đồng nợ phát sinh trước ngày 31.12.2014 chưa giải quyết xong. Các ngành cam kết dứt điểm trả nợ này vào hết năm 2018 và các huyện sẽ hoàn trả xong vào cuối năm 2019.

T.D