Chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

N.Q.VIỆT |

Ngày 5.12, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội thảo triển khai Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 1997). Quyết định 1997 đã cụ thể hóa chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu xây dựng, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, người tiêu dùng. Các nội dung của Quyết định 1997 là xây dựng kế hoạch triển khai ngày Quyền của người tiêu dùng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thành lập các tổ hòa giải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng hệ thống tổng đài toàn quốc; kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ; xây dựng hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu; chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng; hợp tác quốc tế.

Hội thảo đã thông qua nhiều nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Quảng Nam trong thời gian đến. Trong đó, ngành công thương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp quan tâm cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, thực hiện tốt chăm sóc, tư vấn, bảo hành, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Người dân nhận thức đúng đắn về các quyền và trách nhiệm của mình, cùng cộng đồng và các ngành chức năng bảo vệ chính đáng các quyền của người tiêu dùng nói chung.

N.Q.VIỆT