Chuyển giao các trạm, thành lập trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện

LINH CHI |

Ngày 10.10, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu quyết định chuyển giao nguyên trạng các trạm trực thuộc chi cục của Sở NN&PTNT về UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý để thành lập trung tâm kỹ thuật nông nghiệp, kể từ ngày 1.1.2018.

Cụ thể, chuyển các Trạm Bảo vệ thực vật: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh thuộc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý. Chuyển các Trạm Thú y: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn; Trạm Chăn nuôi và thú y: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh thuộc Chi cục Chăn nuôi và thú y về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý. Để đảm bảo tiến độ và kịp thời bàn giao, tiếp nhận, thành lập tổ chức quản lý, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì cùng với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan làm việc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận, bàn giao nguyên trạng các trạm để thành lập trung tâm kỹ thuật nông nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh.

*Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công TP.Hội An trên cơ sở nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP.Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 9.10.2017. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND, Chủ tịch UBND thành phố. Biên chế công chức, viên chức và số người làm việc của trung tâm do UBND TP.Hội An bố trí, sắp xếp trong tổng số biên chế được UBND tỉnh quyết định phân bổ hàng năm. UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP.Hội An ban hành quyết định thành lập, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm và số lượng người làm việc của trung tâm.

LINH CHI