Cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn

T.D |

Kể từ ngày 6.6.2014, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại theo Thông tư số 47/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Để được bảo lãnh vay vốn, doanh nghiệp phải có dự án đầu tư, được thẩm định và xác định là dự án có hiệu quả, đủ khả năng hoàn trả vốn vay; có vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng mức đầu tư dự án. Ngoài ra, tại thời điểm bảo lãnh, các doanh nghiệp này không có nợ xấu.

T.D