Công bố thủ tục hành chính tiền tệ, ngoại hối

T.D |

Ngày 17.2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định 198/QĐ-NHNN, công bố 11 thủ tục hành chính mới thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ và ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN, trong đó chỉ có 1 thủ tục hành chính mới về tiền tệ được ban hành. Đó là thủ tục chấp thuận đề nghị phát hành trái phiếu trong nước của năm tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Mười thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối gồm: đăng ký, thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng; đăng ký việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư thực hiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí; thủ tục đăng ký, thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng… Với việc công bố 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ và hoạt động ngoại hối này, NHNN hiện nay có đến 284 thủ tục thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối, thành lập và hoạt động ngân hàng, thanh toán và các lĩnh vực khác.

T.D