Công khai danh mục dự án tồn đọng chưa quyết toán

NGUYÊN BẢO |

Tính đến ngày 15.9, Quảng Nam có tổng cộng 423 dự án hoàn thành chưa quyết toán với hơn 1.862 tỷ đồng. Trong đó ở cấp tỉnh có 109 dự án (hơn 1.313 tỷ đồng),  cấp huyện 279 dự án (hơn 508 tỷ đồng), cấp xã 35 dự án (gần 41 tỷ đồng).

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa chỉ đạo công khai danh mục và số liệu các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhưng chưa quyết toán (tính đến ngày 15.9) do các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư. Đồng thời thống nhất thành lập Ban chỉ đạo quyết toán các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh và thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án của UBND cấp huyện. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp các chủ đầu tư/ban quản lý, đơn vị tư vấn, thi công và giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan để đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành, đảm bảo phê duyệt quyết toán dứt điểm các dự án tồn đọng trước ngày 31.1.2015.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư có dự án tồn đọng chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất hướng xử lý tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể, báo cáo Ban chỉ đạo cùng cấp xem xét giải quyết để hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện quyết toán, đảm bảo thời gian gửi cơ quan tài chính thẩm định trình phê duyệt quyết toán trước ngày 31.1.2015.

NGUYÊN BẢO