Công khai, minh bạch trong thực hiện các thủ tục của dự án đầu tư

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa ban hành quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự án đầu tư được thực hiện theo trình tự như sau: thỏa thuận nghiên cứu đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng ký thành lập doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án; thẩm định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất; cam kết tiến độ và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký cấp điện; thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng.

UBND tỉnh quy định, phải công khai, minh bạch, theo đúng trình tự các bước thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư, nhà đầu tư chỉ làm việc với cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục đầu tư và nhận kết quả giải quyết trong thời gian ghi trên phiếu hẹn. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến các cơ quan bằng văn bản về các nội dung cần giải quyết. UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công bố công khai trên trang thông tin điện tử và tại bộ phận một cửa tại đơn vị, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hiệu quả giải quyết công việc.

BẢO NGUYÊN