Công ty TNHH MTV Nông - lâm nghiệp Quyết Thắng: Chuyển từ công ty nhà nước sang cổ phần

H.PHÚC |

Theo UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo phương án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV Nông - lâm nghiệp Quyết Thắng từ chỗ nắm giữ 100% vốn điều lệ nhà nước thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối đối với doanh nghiệp này.

Thủ tướng cũng yêu cầu, trước khi doanh nghiệp này sắp xếp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp; diện tích dự kiến giao cho doanh nghiệp thuê sau khi sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; UBND tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật; xử lý dứt điểm diện tích đất cấp trùng...

H.PHÚC