Đà Nẵng tăng cường công tác thu thuế xây dựng tư nhân và sử dụng đất phi nông nghiệp

QUẾ LÂM |

Nhằm tăng cường quản lý công tác thu thuế xây dựng tư nhân và thuế sử dụng đất nông nghiệp, UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất và trường hợp bổ sung tài sản là nhà gắn liền với đất thực hiện các công việc cụ thể.

Theo đó, cơ quan thuế có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ tại Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai biết phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế xây dựng tư nhân (nếu có) theo đúng quy định. Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo trên giấy biên nhận về các nghĩa vụ thuế trên để người sử dụng đất biết, trước khi nhận kết quả.

QUẾ LÂM