Đà Nẵng thu ngân sách đạt gần 96% kế hoạch năm

                                                                                      XUÂN LAN |

(QNO) - Theo Cục Thuế Đà Nẵng, tính đến ngày 21.10, thu ngân sách trên địa bàn thành phố được 12.222 tỷ đồng, đạt gần 96% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương là 1.122 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 127,4 tỷ đồng, đạt 98%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.806 tỷ đồng, đạt 90,5%; thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1.533 tỷ đồng, đạt gần 89%; thuế thu nhập cá nhân 444,3 tỷ đồng, đạt 97,5%; thuế bảo vệ môi trường 1.060 tỷ đồng, đạt 96,4% và thu phí, lệ phí là 217 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. Đối với khoản thu từ đất là 2.095 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch. Đáng chú ý, đến nay khối quận huyện đã thu được gần 2.172 tỷ đồng, đạt 101,5% và vượt 1,5% so với kế hoạch giao.

                                                                                      XUÂN LAN