Đầu tư 700 tỷ đồng xây dựng hạ tầng thủy lợi

VĂN SỰ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành quyết định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND (ngày 26.4.2016) của HĐND tỉnh khóa VIII về cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, từ nay đến năm 2020 Quảng Nam sẽ tiếp tục đầu tư kiên cố hóa ít nhất 500km kênh mương loại 3 với tổng kinh phí 500 tỷ đồng; bình quân mỗi năm chi 100 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70 tỷ đồng và 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, đóng góp của các hợp tác xã, nhân dân để kiên cố hóa 100km. Bên cạnh đó, 5 năm tới toàn tỉnh cũng sẽ thi công hơn 50 công trình thủy lợi hóa đất màu với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng, bình quân hàng năm ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 tỷ đồng để xây dựng 10 công trình. Ngoài ra, sẽ tiến hành nâng cấp, sửa chữa, xây mới 50 công trình thủy lợi nhỏ với tổng dự toán 150 tỷ đồng; bình quân mỗi năm xây dựng 10 công trình với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 24,6 tỷ đồng, còn lại các địa phương bố trí lồng ghép nguồn vốn từ những chương trình, dự án khác.

VĂN SỰ