Đầu tư 8,9 tỷ đồng phát triển vùng huyện Nông Sơn

TÂM LÊ |

Sáng 4.11, Ban điều hành Chương trình phát triển vùng huyện Nông Sơn tổ chức tổng kết tình hình hoạt động chương trình năm 2015 và triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động năm tài khóa 2016.

Trong năm 2015, Chương trình phát triển vùng huyện Nông Sơn đã giải ngân hỗ trợ địa phương gần 8,9 tỷ đồng thực hiện các dự án bảo trợ trên địa bàn;  trong đó dự án giáo dục là 1,26 tỷ đồng, y tế 1,22 tỷ đồng, phát triển kinh tế 2,2 tỷ đồng, nâng cao năng lực 1,37 tỷ đồng, quan hệ bảo trợ 2,8 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình cũng đã hỗ trợ chăn nuôi heo cho các hộ nghèo có trẻ tại các câu lạc bộ dinh dưỡng với tổng số tiền gần 150  triệu đồng; thăm và tặng quà bảo trợ cho trẻ với số tiền gần 370 triệu đồng. Năm tài khóa 2016, Chương trình phát triển vùng tại huyện Nông Sơn sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc quan tâm đến lợi ích của trẻ em, vận động sự tham gia của cộng đồng cải thiện cuộc sống cho người dân nghèo.

TÂM LÊ