Đầu tư công trình nước sạch tập trung: Điều chỉnh chính sách để tháo gỡ khó khăn

HÀN GIANG |

Ngày 11.12.2015, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 108 về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện, cơ chế đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy nước BOO Phú Ninh với công suất 50.000m3/ngày đêm; nâng công suất nhà máy nước Hà Lam thêm 5.000m3/ ngày đêm và mở rộng mạng lưới cấp nước tại các địa phương Điện Bàn, Núi Thành, Duy Xuyên với chiều dài đường ống cấp nước tăng thêm khoảng 280km; đưa nước sạch đến cung cấp thêm cho khoảng 50.000 người dân. Tổng vốn đầu tư các dự án theo cơ chế thời gian qua khoảng 88,06 tỷ đồng; trong đó, vốn doanh nghiệp đầu tư 51,5 tỷ đồng (chiếm 58,5%); vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh khoảng 11,65 tỷ đồng (chiếm 13,22%) và ngân sách cấp huyện khoảng 24,19 tỷ đồng (chiếm 28,28%). Từ kết quả giám sát việc thực hiện cơ chế trên tại một số địa phương, ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, kết quả đạt được còn khiêm tốn, với 2 dự án đang triển khai và 4 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư. Các công trình chủ yếu tập trung mở rộng mạng lưới ở những nơi có điều kiện thuận lợi của các huyện đồng bằng; do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam thực hiện. Việc kêu gọi đầu tư cấp nước cho khu vực nông thôn, miền núi đang gặp nhiều khó khăn, do nguồn kinh phí đầu tư lớn, mức hỗ trợ từ ngân sách vẫn còn thấp, thu hồi vốn chậm; công tác quản lý, khai thác, sử dụng nước sạch còn nhiều vấn đề bất cập.

Từ thực tế đó, tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua, HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điều 3 của Nghị quyết 108, nhằm điều chỉnh lại mức hỗ trợ vùng cấp nước đối với các xã khu vực miền núi thuộc khu vực I, II, III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ. Cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, với mức hỗ trợ lên đến 60%, 70% và 90% cho dự án đầu tư cấp nước vào các xã thuộc khu vực I, II, III. Theo ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, việc điều chỉnh này sẽ tháo gỡ những khó khăn trong việc đầu tư các công trình cấp nước cho khu vực nông thôn, miền núi, góp phần nâng cao chỉ tiêu người dân sử dụng hợp vệ sinh đến năm 2020. “Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, UBND tỉnh cần tập trung rà soát quy hoạch phân vùng cấp nước, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư các công trình cấp nước sạch trên địa bàn. Đối với những địa bàn đặc biệt khó khăn, các xã miền núi cao thì tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, hỗ trợ phù hợp, từng bước đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân trong vùng” - ông Đức đề nghị.

HÀN GIANG