Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử

BẢO NGUYÊN |

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh… trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh giao dịch, thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử qua mạng, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2015 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1596/UBND-KTTH ngày 20.4.2015 về triển khai thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử qua mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn nêu trên.

BẢO NGUYÊN