Đề nghị Bộ NN&PTNT hoàn thiện chương trình an toàn hồ chứa

T.K - X.N |

Để đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Quảng Nam, hôm qua 18.2, UBND tỉnh có công văn đề nghị Bộ NN&PTNT hoàn thiện chương trình an toàn hồ chứa, sớm trình Chính phủ phê duyệt và hỗ trợ kinh phí để các địa phương triển khai thực hiện.

Trên địa bàn Quảng Nam hiện có 73 hồ chứa thủy lợi, trong đó chỉ 4 hồ chứa có công trình tràn xả sâu đảm bảo chủ động điều tiết lũ (Phú Ninh, Việt An, Vĩnh Trinh và Trung Lộc), các hồ chứa khác được thiết kế với hình thức tràn tự do. Hằng năm, 17 hồ chứa do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý đều thực hiện lập phương án phòng - chống lũ cho vùng hạ du, báo cáo Sở NN&PTNT thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt; 56 hồ chứa do địa phương quản lý được xây dựng chung trong phương án phòng chống lụt bão của huyện.

T.K - X.N