Đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất ô tô

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên - môi trường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Thaco - Mazda của Công ty TNHH Sản xuất ô tô Thaco - Mazda (tại huyện Núi Thành), tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt, tạo điểu kiện cho công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan khi thực hiện dự án trên địa bàn. UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty TNHH Sản xuất ô tô Thaco - Mazda làm việc với Sở Tài nguyên - môi trường để cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án để thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

VĂN PHIN