Đề xuất chủ trương Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện

VĂN PHIN |

Sở Xây dựng vừa có văn bản số 93/BC-SXD đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, gồm Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh, giai đoạn đến năm 2020 và 2030.

Theo đó, qua đề nghị của UBND TP.Tam Kỳ và đối chiếu các văn bản hiện hành, Sở Xây dựng xét thấy việc triển khai Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh (cụm động lực 3) trở nên cấp bách nhằm phù hợp với các biến chuyển trong thời gian đến, như nâng cấp đô thị Núi Thành thành đô thị loại III; điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai; xây dựng các căn cứ để hình thành mục tiêu xây dựng cụm đô thị đạt chuẩn đô thị loại I...; đề xuất giải pháp để xây dựng cụm động lực tại phía nam thuộc vùng đông, hình thành không gian tiểu khu kinh tế động lực theo quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

VĂN PHIN