Đề xuất giá đất tại khu tái định cư Tam Quang

VĂN PHIN |

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại khu tái định cư Tam Quang (huyện Núi Thành) nhằm phục vụ dự án xây dựng bến phà Tam Hải (phía bờ Tam Quang) và dự án khu tái định cư Tam Quang.

Khu tái định cư Tam Quang được lập thủ tục đầu tư xây dựng từ năm 2001, giá đất áp dụng trước đây đến nay không còn phù hợp. Hiện nay, khu tái định cư này có giao dịch về đất đai như các lô đất nằm tại vị trí mặt cắt đường 25m giao dịch với đơn giá 700 nghìn đồng/m2. Qua khảo sát thực tế, các lô đất này nằm tại vị trí có khả năng sinh lợi cao. Trong khi đó, các lô đất C41, C42, C15 và C49 hiện tại chưa khớp nối với các dự án lân cận và khả năng kinh doanh, buôn bán không có... Sau khi so sánh với đơn giá đất tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 10.2.2015 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đề xuất giá đất ở các lô này là 300 nghìn đồng/m2.

VĂN PHIN